På den här sidan hittar du information om följande:

Styrelsen
Samfällighetens stadgar
Gemensamma anläggningar
Styrelsens arbete och årsstämman

Föreningens namn: Samfällighetsföreningen Tidlösa
Organisationsnummer: 716417-3481

Vi som bor här är alla medlemmar i Tidlösa Samfällighetsförening. Det är 116 fastigheter på Tidlösavägen och Vattenmåravägen.

Samfällighetens styrelse för verksamhetsåret 2024

Ledamöter
Viktor Sellgren (ordförande), V76
Madde Svärd, V62
Susanne Söderberg, V32
Ali Ghobadi, T35
Annie Olofsson, T42
Jacqueline de Porbaix, T48

Suppleanter
Rickie Svensson, V3
vakans

Revisorer
Björn Schwab, V74
Jörgen Boström, V47

Kontakta styrelsen här >

Samfällighetens stadgar

Nuvarande stadgar
Ursprungliga stadgar

Gemensamma anläggningar

Föreningen äger och ansvarar för följande tre gemensamhetsanläggningar.

Grimsta GA:16. Ledningar för vattenförsörjning och ledningar för
avlopp. Kostnader fördelas lika mellan samtliga 116 fastigheter.

Grimsta GA:17. Grusgångväg vid Vattenmåravägen. Kostnader fördelas lika mellan samtliga 68 fastigheter på Vattenmåravägen.

Grimsta GA:18. Garage och p-platser för de sex fastigheterna Grimsta 44:309 – 44:404. Kostnaderna fördelas lika mellan dessa sex fastigheter.

När det gäller VA-ledningar förhåller det sig på följande sätt vad gäller ansvar:

1. Den egna byggnaden: Fastighetsägarens ansvar
2. Gatan: Kommunens ansvar
3. Fastighetsägarens tomt (från gatan till byggnaden): Samfällighetsföreningens ansvar

Underhållsplan för de gemensamma anläggningarna.

Styrelsens arbete och årsstämman

Styrelsen ordnar varje vår en städdag och placerar ut farthinder för att få ner hastigheten på våra vägar. Årsstämma hålls i mars och styrelsen tar till denna fram årsredovisning, budget och debiteringslängd.

Här hittar du alla stämmohandlingar.

I övrigt företräder styrelsen samfällighetsföreningen inför kommun, myndigheter och företag i frågor av gemensamt intresse.

Vill du engagera dig i styrelsen? Du behövs! Kontakta styrelsen för mer information.